Ametal'e Hoş Geldiniz. Türkçe

Değerli Müşterilerimiz;

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ametal Asansör San. Tic. A. Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi müşterilerimizi ve/veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler
Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, imzanız, T.C numaranız,
İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz,
Hukuki İşlem Verisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler
Müşteri İşlem Verisi Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz,
Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi Güvenlik kamerası kayıtlarınız,
Finans Verisi Banka hesap bilgileriniz, mal varlığı bilgileriniz, kredi/risk bilgileriniz,
Pazarlama Verisi Alışveriş geçmişi bilgileriniz, anket ve çerez kayıtlarınız,

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;

 • Sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunabilmemiz,
 • Sizlere/Sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile mal/hizmet satım süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Sizlere mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütebilmemiz,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçleri ile müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütebilmemiz,
 • Sizlerin talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütebilmemiz,
 • Lojistik faaliyetlerimizi yürütebilmemiz,
 • Sözleşme süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Ticari ve/veya iş stratejilerini planlayıp, uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,
 • Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,
 • Ürünlerimizin/hizmetlerimizin pazarlama analiz çalışmalarını yürütebilmemiz,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz,

amaçları ile elde edilecek, işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için bankalara, birbiriyle bağlantılı çalışan şirketlerimizdeki iş süreçlerinin yönetilebilmesi amacıyla grup şirketlerimize, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine, bilişim konularında teknik önlemleri yerine getirebilmek amacıyla bilişim desteği aldığımız firmalara, iş faaliyetlerimizin denetlenebilmesi için denetim firmalarına ve muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için  zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenecektir.

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,                       

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Ametal Asansör San. Tic. A. Ş.’ye  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Ametal Asansör San. Tic. A. Ş.

Adres: Orta Mh. Mesudiye Sk. No: 8  Tuzla / İstanbul

E-Posta: kvkk@ametal.com